Al-Wala' Wal Bara'

Definisi Al-wala’ Wal bara’ Wala’ adalah kata mashdar dari fi’il “waliya” yang artinya dekat. Yang dimaksud dengan wala’ di sini adalah deka...