Biografi Masruq bin Ajda’

Nama lengkapnya Masruq bin Ajda’ bin Malik bin Umayyah Al Hamadani, biasa dipanggil Abu Aisyah. Ia dinamai Masruq karena waktu kecil ia pernah diculik orang, lalu orang tuanya menemukannya kembali.

Ia masuk Islam saat Rasulullah ﷺ masih hidup, tapi ia tidak pernah melihat dan bertemu dengan Beliau ﷺ. Ia pernah berkunjung ke Madinah pada masa pemerintahan Abu Bakar. Ia belajar hadits kepada Umar bin Al Khathab, Ibnu Mas’ud, Khabab, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan Aisyah.

Asy Sya’bi pernah berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang paling gemar menuntut ilmu selain Masruq."

Ia pernah menjabat sebagai hakim dan tidak mau menerima gaji dari pekerjaannya tersebut. Ia menetap di Kufah dan menjadi salah seorang ahli ibadah di sana.

Syuraih Al Qadhi sering kali memintai pendapatnya tenang masalah peradilan dan fatwa. Syuraih lebih pandai darinya dalam masalah peradilan dan ia lebih pandai dari Syuraih dalam masalah fatwa.

Ia ikut bersama tiga orang saudaranya dalam perang Al Qadisiyah. Ketiga saudaranya gugur dalam perang tersebut, sementara ia mengalami luka di tangan dan kepala.

Ia bergabung bersama Ali bin Abi Thalib dalam perang Shiffin melawan Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Ia pernah menunaikan ibadah haji. Selama di sana, setiap malam, ia selalu khusyu’ mengerjakan ibadah shalat.

Alqomah bin Murtsid pernah berkata, "Puncak kezuhudan terhenti pada delapan orang tabi’in, salah satu diantaranya adalah Masruq bin Ajda."

Ia pernah mengatakan, "Cukuplah ilmu bagi seseorang yang membuatnya takut kepada Allah, dan cukuplah kebodohan bagi seseorang yang membuatnya kagum terhadap amalnya sendiri."

Ia meriwayatkan hadits dari Ubay bin Ka’ab, Umar bin Khathab, Aisyah, Subai’ah, dan lainnya. Di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah Asy Sya’bi, An Nakha’i, Makhul, dan lainnya. Hadits hadits riwayatnya diriwayatkan oleh pengarang Kutub As Sittah.

Masruq bin Ajda’ meninggal pada tahun 63 Hijriyah.

>Kata Kunci:
masruq bin ajda, biografi masruq bin ajda, kisah masruq bin ajda
LihatTutupKomentar