Biografi Ubaidillah bin Abdullah

Nama sebenarnya adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud Al Hudzaly, merupakan seorang ulama ta’biin yang terkenal. Ubaidullah menerima ilmunya dari beberapa tabi’in yang masyhur dan juga dari beberapa orang sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id Al Khudlry, Abu Waqid Al Laitsy, Zaid ibn Khalid, Nu’man bin Basyir, Aisyah, Fatimah binti Qais, dan lainnya.

Hadist hadistnya diriwayatkan dari Irak bin Malik, Az Zuhry, Abu Zinad, Shalih bin Kaisan, dan lain lain.

Para ulama sepakat bahwa ia adalah orang yang tsiqah, kuat hafalannya hingga Ibnu Abbas menghormatinya sebagai orang yang tinggi ilmunya dalam bidang hadist dan fiqh.

Az Zuhry berkata,
"Saya tidak duduk dengan seorang alim melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap saya datang kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru."
Ibnu Sa’ad berkata,
"Ubaidillah, adalah seorang yang alim dan tsiqah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak hadistnya"
Karena tinggi kedudukan serta ilmunya yang luas, maka ia dipilih menjadi guru untuk Umar bin Abdul Aziz.

Ubaidillah bin Abdullah wafat pada tahun 94 Hijriyah.

Kata Kunci:
ubaidillah bin abdullah, siapa abdullah bin ubaidillah,ubaidillah bin abdullah bin utbah, ubaidillah bin umar, ubaidillah bin ziyad, ubaidillah bin ziyad mati, biografi ubaidillah bin abdullah, ubaidillah bin abbas
LihatTutupKomentar